Adwokat Olsztyn

adwokat Aleksander Gubański Olsztyn

Kancelaria Adwokacka mec. Aleksandra Gubańskiego od 2010 r. świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców.  Jej założyciel- adwokat Aleksander Gubański ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Cenne doświadczenie zawodowe zdobywał już od najmłodszych lat, początkowo bacznie przyglądając się praktyce  w rodzinnej kancelarii adwokackiej. Następnie jako członek Izby Adwokackiej w Warszawie poszerzał wiedzę i umiejętności u boku najznamienitszych prawników warszawskiej palestry. Aplikację adwokacką ukończył w 2010 r., po czym uzyskał wpis na listę adwokatów. 

Adwokat Aleksander Gubański jest nie tylko doświadczonym praktykiem prawa, uczestniczył również czynnie w procesie legislacyjnym. Mecenas Gubański przez wiele lat pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Waltosia. Uczestniczył w pracach nad projektowaniem ustaw, które trafiały do „laski marszałkowskiej”. Współpracował wówczas z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Sędziami Sądu Najwyższego. Wiedza oraz doświadczenie praktyczne zaowocowało założeniem przez Adwokata Aleksandra Gubańskiego profesjonalnej firmy prawniczej- Kancelarii Adwokackiej w Olsztynie. 

Kancelaria Adwokacka Olsztyn

Kancelaria Adwokacka Adwokata Aleksandra Gubańskiego znajduje się na Starym Mieście w Olsztynie, przy ul.  Grunwaldzkiej 4a/6. W ramach praktyki adwokackiej kancelaria prawna świadczy pomoc na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Zaangażowany zespół prawników- adwokatów i radców prawnych- pod przewodnictwem adwokata Aleksandra Gubańskiego codziennie pomaga wielu osobom rozwiązać nawet te z pozoru nierozwiązywalne problemy prawne. Klienci kancelarii mogą uzyskać pomoc na każdym etapie postępowania, zarówno przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami ścigania, jak i organami administracji rządowej. W ramach praktyki działalność kancelarii skupia się na prowadzeniu spraw, uczestnictwie w mediacji oraz negocjacjach, udzielaniu porad prawnych, w tym telefonicznych porad prawnych, a także na sporządzaniu pism oraz opinii prawnych. 

Kancelaria  reprezentuje klientów przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami administracyjnymi- wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z uwagi na siedzibę kancelarii adwokackiej, która mieści się w Olsztynie, prawnicy kancelarii najczęściej reprezentują klientów przed Sądem Okręgowym w Olsztynie, Sądem Rejonowym w Olsztynie, Sądem Rejonowym w Bartoszycach, Sądem Rejonowym w Biskupcu, Sądem Rejonowym w Giżycku, Sądem Rejonowym w Kętrzynie, Sądem Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim, Sądem Rejonowym w Mrągowie, Sądem Rejonowym w Nidzicy, Sądem Rejonowym w Piszu, Sądem Rejonowym w Szczytnie, a także Sądem Apelacyjnym w Białymstoku. Ponadto kancelaria reprezentuje klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie. 

Chociaż siedzibą kancelarii adwokackiej jest Olsztyn, klienci z innych obszarów Polski również mogą uzyskać pomoc prawną. Kancelaria prowadzi sprawy na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego oraz całego kraju. 

Obszary praktyki kancelarii adwokackiej

Prawo cywilne

Adwokat Gubański reprezentuje klientów  kancelarii na każdym etapie postępowania w szeroko pojętych sprawach z zakresu prawa cywilnego. Do spraw prowadzonych przez kancelarię należą sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, roszczenia wynikające z umów, sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze.  

Sprawy rodzinne i opiekuńcze 

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Zespół doświadczonych prawników- adwokatów i radców prawnych- pomaga klientom na każdym etapie postępowania, w postępowaniu procesowym oraz nieprocesowym. Kancelaria prowadzi sprawy związane z obowiązkiem alimentacyjnym tj. sprawy o podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. W ramach praktyki prawnicy kancelarii udzielają pomocy we wszelkich sprawach związanych z władzą rodzicielską, opieką oraz kontaktami z dziećmi m.in. w sprawach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z małoletnimi. 

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie reprezentuje również klientów w sprawach o rozwód i separację oraz w sprawach o podział majątku wspólnego.  

Sprawy spadkowe

Prawnicy kancelarii udzielają pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa spadkowego. O pomoc prawną do Kancelarii Adwokackiej adw. Aleksandra Gubańskiego można zwrócić się m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu, o zachowek, o dział spadku, unieważnienie testamentu, a także w sprawach o niegodność dziedziczenia. 

Sprawy o zapłatę

Kancelaria reprezentuje klientów w różnego rodzaju sprawach o zapłatę. Prawnicy kancelarii występują w imieniu klientów w postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym, uproszczonym i elektronicznym postępowaniu upominawczym. Do najczęstszych spraw o zapłatę należą sprawy związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania, sprawy związane z umowami najmu, sprzedaży, zlecenia. 

Sprawy odszkodowawcze

W ramach praktyki Kancelaria Adwokacka w Olsztynie reprezentuje klientów w sprawach o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Klienci mogą zwrócić się o pomoc m.in. w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawy wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za odwołany lot, odszkodowania za szkodę w pojeździe, zadośćuczynienia za błąd medyczny, zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby. 

Sprawy z zakresu nieruchomości

Zespół kancelarii świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu nieruchomości.  Prawnicy reprezentują klientów we wszelkiego rodzaju sporach m.in. w sporach z umów sprzedaży, z umów deweloperskich, z umów o roboty budowlane i umów o najem. Do spraw z zakresu nieruchomości należą także sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości,  zasiedzenie nieruchomości, podział nieruchomości, wyodrębnienie lokalu, ustanowienie służebności, sprawy o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, sprawy o zwrot nakładów na nieruchomość, sprawy związane z księgami wieczystymi. 

Sprawy frankowe

Adwokat Aleksander Gubański udziela profesjonalnej pomocy prawnej dla kredytobiorców posiadających kredyty denominowane lub indeksowane do obcej waluty- franka szwajcarskiego (CHF). Pomoc prawna obejmuje analizę umowy kredytowej, prowadzenie negocjacji z bankami oraz reprezentację klienta w sporze z bankiem przed sądem. 

Upadłość konsumencka

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy osób fizycznych chcących ogłosić upadłość konsumencką. Prawnicy kancelarii pomagają klientom w oddłużaniu na każdym etapie postępowania upadłościowego. W ramach usług kancelarii mieści się analiza sytuacji majątkowej dłużnika, ocena szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentacja klienta przed sądem oraz kontakt z syndykiem na dalszych etapach postępowania.   

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka mec. Aleksandra Gubańskiego w Olsztynie reprezentuje klientów w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, a także w sprawach karno- skarbowych. Klienci mogą uzyskać pomoc na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę lub Policję, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Żandarmerię Wojskową, a także postępowania przed sądami wszystkich instancji. 

Reprezentacja pokrzywdzonych

Prawnicy kancelarii reprezentują interesy pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem. W ramach pomocy prawnej występują w postępowaniu w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego. Klienci kancelarii, którzy zostali pokrzywdzeni przestępstwem, mogą uzyskać pomoc w złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, we wniesieniu prywatnego aktu oskarżenia, a także w reprezentowaniu ich interesów w postępowaniu przed sądem. 

Sprawami z oskarżenia prywatnego są sprawy o zniesławienie, zniewagę, naruszenie nietykalności cielesnej i naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni. 

Obrona podejrzanych/ oskarżonych/ skazanych 

Zespół kancelarii składa się z doświadczonych obrońców, którzy reprezentują klientów na różnych etapach postępowania, uczestniczą w czynnościach przeprowadzanych w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądem m.in. w przesłuchaniu świadków, oskarżonego, oględzinach, okazaniu.  Obrona klientów obejmuje również reprezentację w postępowaniu wykonawczym.  Klienci mogą uzyskać pomoc w uzyskaniu zgody na odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,  warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, przerwę w karze pozbawienia wolności, odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego (SSD). 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii? 

Zespół Kancelarii Adwokackiej mec. Gubańskiego w Olsztynie składa się doświadczonych prawników- adwokatów i radców prawnych- których wiedza, profesjonalizm oraz zaangażowanie daje rękojmie należytego prowadzenia spraw klientów. Wyspecjalizowany zespół pełnomocników wnikliwie analizuje  każdą sprawę i dopasowuje rozwiązania, które są najkorzystniejsze dla klienta. Prawnicy kancelarii celem podwyższenia jakości świadczonych usług prawnych, stale poszerzają swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach oraz konferencjach zawodowych. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w wielu dziedzinach prawa, w tym prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i karno-skarbowego.